ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ (2023 film)

ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍

ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍: Once-menacing, anger fueled, trained martial arts fighters Robert, Dony and Xavier settle down to peaceful lives, after a significant event prompts them. Fate orchestrates their reunion and return from exile to their fighting ways, when their history linger ominously and one of them faces a violent attack.

ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ Overview

Category Action , Drama
Production company Weekend Blockbusters (IN)
Original language ml
Runtime 2.5 Hour
Release date 2023-08-25
Rating 71.33% 71.33
Vote Count 31

ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ - FAQ

What are Categories of ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ ?

Category of ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ is Action , Drama

What is the Production company of ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ ?

Production companies of ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ is Weekend Blockbusters (IN)

What is the Original language of ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ ?

Original_language of ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ is ml

What is the Run time of ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ ?

Run time of ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ is 2.5 Hour

What is Release date of ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ ?

Release date of ആര്‍ഡിഎക്സ്: റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍ is 2023-08-25

Cast

Other Movies Details

Dora and the Lost City of Gold Dora and the Lost City of Gold (6.659) 6.659 2019-08-08
Midway Midway (6.6) 6.6 1976-06-18
When Harry Met Sally... When Harry Met Sally... (7.407) 7.407 1989-07-21
Seule : Les dossiers Silvercloud Seule : Les dossiers Silvercloud (6.1) 6.1 2023-03-08
There There's Something About Mary (6.599) 6.599 1998-07-15
Joy Joy (6.529) 6.529 2015-12-24
Smurfs: The Lost Village Smurfs: The Lost Village (6.31) 6.31 2017-03-23
Poison Ivy Poison Ivy (5.453) 5.453 1992-05-08
Friday Friday (7.161) 7.161 1995-04-26
The Art of Racing in the Rain The Art of Racing in the Rain (8.211) 8.211 2019-08-08
鬼天廈 鬼天廈 (0) 0 2024-04-19
Sliver Sliver (5.5) 5.5 1993-05-21
Inherent Vice Inherent Vice (6.577) 6.577 2014-12-12
EverAfter EverAfter (7.4) 7.4 1998-07-31
Baby Baby's Day Out (6.3) 6.3 1994-07-01
Never Say Never Again Never Say Never Again (6.069) 6.069 1983-10-07
Squealer Squealer (6.1) 6.1 2023-11-03
Sleepless in Seattle Sleepless in Seattle (6.743) 6.743 1993-06-24
Mr. Monk Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie (7.087) 7.087 2023-12-08
Hell House LLC II: The Abaddon Hotel Hell House LLC II: The Abaddon Hotel (5.6) 5.6 2018-09-14
Disclaimer:I have used TMBD API to show the movies Review and content on this website. Here you can see movies Review on this website without going anywhere