Tsuyu Shimizu

Name Tsuyu Shimizu
Born Place Tokyo, Japan

Tsuyu Shimizu - FAQ

1. What is the gender of Tsuyu Shimizu ?

Gender of Tsuyu Shimizu is Female

2. Where Tsuyu Shimizu was born?

Tsuyu Shimizu was born in Tokyo, Japan

Tsuyu Shimizu Photo

More Related Biography