Selome Emnetu

Selome Emnetu is a Norwegian actress.

Name Selome Emnetu

Selome Emnetu - FAQ

1. What is the gender of Selome Emnetu ?

Gender of Selome Emnetu is Female

Selome Emnetu Photo

More Related Biography