Xu Zhenzhen

Name Xu Zhenzhen
Age 28 years 7 month 8 days old
Born Place Wuhu, Anhui, China
Birthday 1995-07-21

Xu Zhenzhen - FAQ

1. Xu Zhenzhen Age in 2024 ?

Xu Zhenzhen Age in 2024 is 28 years 7 month 8 days old

2. What is the birthday of Xu Zhenzhen ?

Birthday of Xu Zhenzhen is 1995-07-21

3. What is the gender of Xu Zhenzhen ?

Gender of Xu Zhenzhen is Female

4. What is nick name of Xu Zhenzhen ?

Nick name of Xu Zhenzhen is 徐轸轸,Xu Zhen Zhen, Zizi Xu

5. Where Xu Zhenzhen was born?

Xu Zhenzhen was born in Wuhu, Anhui, China

Xu Zhenzhen Photo

More Related Biography