Olga Zubkova

Name Olga Zubkova
Age 54 years 10 month 18 days old
Born Place Orel, RSFSR, USSR
Birthday 1969-05-26

Olga Zubkova - FAQ

1. Olga Zubkova Age in 2024 ?

Olga Zubkova Age in 2024 is 54 years 10 month 18 days old

2. What is the birthday of Olga Zubkova ?

Birthday of Olga Zubkova is 1969-05-26

3. What is the gender of Olga Zubkova ?

Gender of Olga Zubkova is Female

4. What is nick name of Olga Zubkova ?

Nick name of Olga Zubkova is Ольга Зубкова

5. Where Olga Zubkova was born?

Olga Zubkova was born in Orel, RSFSR, USSR

More Related Biography