Gao Shuang

Name Gao Shuang
Born Place Jinan, Shandong, China

Gao Shuang - FAQ

1. What is the gender of Gao Shuang ?

Gender of Gao Shuang is Male

2. What is nick name of Gao Shuang ?

Nick name of Gao Shuang is 高爽

3. Where Gao Shuang was born?

Gao Shuang was born in Jinan, Shandong, China

Gao Shuang Photo

More Related Biography